U60 đi họp lớp sau 45 năm, tôi chứng kiến "vở kịch đời người": Bạn cũ cùng tuổi, mỗi người một buồn, vui, thăng trầm...

Đến tuổi 60 tuổi, đời người một cuốn phim tài liệu quay chậm, chỉ khi trải qua mới nếm được những thăng trầm.