Những trường hợp sẽ bị hủy sổ đỏ đã cấp theo Luật Đất đai 2024

08/07/2024 08:57

Luật Đất đai 2024 có quy định về những trường hợp bị hủy sổ đỏ, người dân cần nắm rõ.

Luật Đất đai 2024 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người dân.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 152 Luật Đất đai 2024, giấy chứng nhận đã cấp bị thu hồi theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 152 mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Cụ thể, Khoản 2, Điều 151 quy định những trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp như sau:

(1) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong sổ đỏ đã cấp;

(2) Cấp đổi sổ đỏ đã cấp;

(3) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

(4) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

(5) Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;

(6) Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

(7) Việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không thuộc trường hợp quy định trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp là cơ quan thực hiện cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 136 Luật Đất đai 2024.

So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 có điểm mới là bổ sung trường hợp thu hồi sổ đỏ đã cấp nếu tòa tuyên hủy. Luật Đất đai 2024 đã có sự quan sát các trường hợp thu hồi, hoàn thiện, rõ ràng hóa các quy định pháp lý liên quan tới sổ đỏ. Tăng cường tính pháp lý trong việc thu hồi sổ đỏ.

Hủy sổ đỏ có phải là thủ tục hành chính về đất đai không?

Theo Điều 223, Luật Đất đai 2024 quy định như sau:

Điều 223. Các thủ tục hành chính về đất đai

1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:

a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất;

b) Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;

c) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thủ tục đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp;

d) Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất;

đ) Thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất;

e) Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất;

g) Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính;

h) Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

i) Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai;

k) Thủ tục hành chính khác về đất đai.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, trong các thủ tục hành chính về đất đai có thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thủ tục đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Do đó, hủy sổ đỏ là một trong số các thủ tục hành chính về đất đai.

Minh Hoa (t/h)

Bạn đang đọc bài viết "Những trường hợp sẽ bị hủy sổ đỏ đã cấp theo Luật Đất đai 2024" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903 78 12 09, hoặc gửi về địa chỉ email: phutrachnoidung@gmail.com.